444 75 77 - 0 412 224 77 77

Veri İmha ve Saklama Politikamız

                                    Veri Saklama, Silme  ve İmha Politikası

İÇİNDEKİLER

 1. Amaç ............................................................................................................................. 3

 2. Kapsam ......................................................................................................................... 3

 3. Sorumluluk .................................................................................................................... 3

4. Revizyon Kayıtları .......................................................................................................... 3

5. Tanımlamalar ve Kısaltmalar ......................................................................................... 4

6. Uygulama ...................................................................................................................... 5

6.1. Saklama ve İmhayı Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar .................................... 6

6.2. Uygulanan Teknik ve İdari Tedbirler ............................................................................ 6

6.2.1 İdari Tedbirler ............................................................................................................. 6

6.2.2 Teknik Tedbirler .......................................................................................................... 7

6.3. Veri Silme, İmha Etme ve Anonim Hale Getirme .......................................................... 7

6.3.1 Veri Silme ................................................................................................................... 7

6.3.2 Veri İmha .................................................................................................................... 7

6.3.3 Veri Anonimleştirme .................................................................................................... 8

6.4. Veri Saklama ve İmha Süreleri ve Sorumluları ............................................................. 8

6.4.1 Veri Saklama ve İmha Sorumluları .............................................................................. 8

6.4.2 Veri Saklama ve İmha Süreleri .................................................................................... 10

7. İlgili Dokümanlar ............................................................................................................... 11

7.1. İç Kaynaklı Dokümanlar ................................................................................................. 11

7.2. Dış Kaynaklı Dokümanlar ............................................................................................... 11

 

  1. Amaç

Bu politika, Yedi İklim Okulları (Loran Nas Eğitim Ltd. Şti.) tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemler konusunda açıklamalarda bulunmak ve tüm ilgili tarafların bilgilendirilmesi amacı ile oluşturulmuştur.

 

  1. Kapsam

Bu politika, kurumumuz ile bağlantılı tüm ilgili tarafların otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ortamda ya da basılı dokümanlarla işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.

  1. Sorumluluk

         

Görev                                                                            Roller

Dokümanın Hazırlanması: Tüm Çalışanlar

Dokümanın Kontrolü: BGYS Yöneticisi

Dokümanın Onaylanması:Üst Yönetim

Dokümanın Yayınlanması: BGYS Yöneticisi

Dokümanın Revizyonu: Tüm Çalışanlar

Dokümanın Uygulanması: Tüm çalışanlar ve ilgili taraflar

Dokümanın Yayından Kaldırılması: Üst Yönetim

 

 

  1. Revizyon Kayıtları

 

Revizyon No

  •  

Revizyon Nedeni

Revizyon Sayfa No

Revize Edilen Bölüm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tanımlamalar ve Kısaltmalar

Bu doküman içinde geçen kısaltmalar ve tanımlar aşağıdaki gibidir:

Kanun: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Yönetmelik: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği

Mevzuat: Yürürlükteki hukuk kurallarının bütününü

Okul: Özel Yedi İklim Diyarbakır Okullarını

Politika: Okul tarafından oluşturulan kişisel veri koruma politikasını

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

SGK : Sosyal Güvenlik Kurumunu,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

 Kimlik bilgileri: Adı, soyadı, fotografı, imzası, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik numarası, pasaport bilgisi, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadını,

İletişim bilgileri: Telefon numarası, e-posta adresi, faks numarasını, İkametgâh bilgileri: Açık adres (ev,işyeri) bilgisini,

Eğitim bilgileri: Öğrenim durumu, sertifika ve mezuniyet belgeleri, fakülte/bölüm bilgileri, akademik sınav notları, ders devam kayıtları, transkript, ödev ve projelerini,

Sağlık bilgileri: Sağlık raporları, kan grubu bilgisi, tanı, şikâyet ve karar bilgilerini,

Disiplin ve soruşturma bilgileri: Güvenlik soruşturma kayıtları, olay tutanakları, olay açıklaması, savunma bilgileri, karar bilgilerini,

Mali bilgileri: Banka hesap bilgileri, gelir bilgileri, mal varlığı bilgileri, ödeme makbuzu/dekontunu,

Özgeçmiş bilgileri: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, ikametgah bilgileri, eğitim bilgileri, iş geçmişi, tecrübe ve yetenekleri ve ilgili kişinin belirttiği diğer verileri,

Proje bilgileri: Bilimsel araştırma süreçlerini kapsayan konuları, araştırma kaynakları, proje katılımcı bilgileri, proje gereği yapılan sözleşmeleri, proje fikirleri, proje sonuç ve değerlendirme bilgilerini,

 Burs bilgileri: Burs çeşiti, aile kimlik bilgileri, aile iletişim bilgileri, aile ikametgâh bilgileri, aile eğitim bilgileri, aile mali bilgileri, aile SGK bilgilerini,

Değerlendirme bilgileri: Mülakat sürecinde işlenen tüm verilerini, ifade eder.

  1. Uygulama

Yedi İklim Okulları, benimsemiş olduğu vizyon, misyon ve temel değerleri gereğince, akademik ve idari iş süreçleri bağlı olduğu mevzuatlar doğrultusunda yürütmek, öğrencilerine en iyi eğitim deneyimini sağlamak ve Türkiye’nin önde gelen okullarından biri olmak için teknolojik kaynak ve altyapıları da kullanarak “bilinmesi gereken” prensibi ilkesinde kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri işler. Verilerin işlenmesinde kanunun 4 maddesinde belirtilen ilkeler ve 12 maddesi gereği alınması gereken tedbirler göz önünde bulundurularak işlem yapılır. Kayıt saklama ortamları elektronik veriler için bilişim sistemi sunucuları, uygulamaları, kurumsal bilgisayarı ve depolama ortamları ile birlikte basılı dokümanlar için ofisler ve arşivlerdir.

 

  1. Saklama ve İmhayı Gerektiren Sebeplere İlişkin Açıklamalar

İlgili kişiye ait veriler, Okul tarafından faaliyetlerinin sürdürülebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, çalışan haklarının planlanması, öğrencilere ve ailelerine sunulan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi iş ortakları ile süreçlerin işletilebilmesi amacıyla fiziki veyahut elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde Kanun ve diğer ilgili yönetmelikte belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanır. Saklamayı ya da imhayı gerektiren sebepler aşağıdaki gibidir:

 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının ya da imhasının açıkça öngörülmesi,

• Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,

• Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,

• Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Okulun meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması,

 • Kişisel verilerin Okulun herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması, Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde kişisel ya da özel nitelikli kişisel veriler, Okul tarafından re’sen yahut ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

• Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

• Açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

• Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ortadan kalkması,

• Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

• İlgili kişinin, hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi ya da kurulun gereğinin yapılmasını belirtmesi.

6.2. Uygulanan Teknik ve İdari Tedbirler Okul, bünyesinde kanunun 7’nci ve 12’nci maddesi göz önünde bulundurularak veri saklamada ve imhada teknik ve idari tedbirler alır. Alınan tedbirler aşağıda belirtildiği gibidir;

6.2.1 İdari Tedbirler

• Okul bünyesinde bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi,

• Kurum personelleri ve ilgili taraflar ile taahhütnameler ve gizlilik sözleşmelerinin imzalanması,

• İş süreçleri üzerinde risk analizlerinin gerçekleştirilmesi,

• Varlık ve kişisel veri envanterlerinin oluşturulması,

• Bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin işletilmesi,

• Bilgi güvenliği ve kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında eğitimlerin düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,

• Kurum içi ya da bağımsız denetimler ile faaliyetlerin gözden geçirilmesi,

• Yapılan işlemler için objektif delil üretecek kayıtların oluşturulması,

 

6.2.2 Teknik Tedbirler

• Ağ ve uygulama hizmetleri kimlik doğrulama ile erişim gerçekleştirilmesi,

• Ağ ve uygulama hizmetlerine erişimde şifreleme kullanılması,

• Erişim kontrolü ve bilgiye erişim kısıtlamalarının uygulanması,

• Zafiyet ve sızma testleri gerçekleştirilmesi,

• Erişim kayıtlarının toplanması ve değerlendirilmesi,

• Bilişim sistemlerinin kötü niyetli yazılımlara karşı uygulamalar aracılığı ile korunması.

  1. Veri Silme, İmha Etme ve Anonim Hale Getirme Bu politikanın 6.1 maddesinde belirtilen şartların ortandan kalkması halinde, kişisel veriler Okul tarafından kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu hususta ilgili kişi tarafından Okula başvurulması halinde;

• İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlanır ve ilgili kişiye bilgi verilir,

• Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilir ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilir,

• Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir. Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri kendiliğinden silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilir. Ancak, ilgili kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilir.

6.3.1 Veri Silme Basılı Doküman Üzerinde:

Kişisel veriler geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak ilgili kullanıcılara görünemez hale getirilir.

Bulut Çözümlerinde: Bulut sisteminde veriler silme komutu verilerek silinir ve veriye erişme yetkisi olan kullanıcıların varsa geri getirme yetkileri kaldırılır.

Dosya Sunucusunda: Dosya sunucusunda bulunan veriler silme komutu ile silinir veya dosya ya da dosyanın bulunduğu dizin üzerinde veriye erişme yetkisi olan kullanıcıların erişim haklarının kaldırılır.

Taşınabilir Ortamlarda: Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler, şifreli olarak saklanır ve veri silineceği zaman tekrar geri getirilemeyecek şekilde biçimlendirilir.

Veri Tabanında: Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile (DELETE vb.) silinir.

 Kurum Bilgisayarında: Kişisel verile kimlik doğrulama ile erişim sağlanır ve işletim sistemi komutları kullanılarak silinir.

6.3.2 Veri İmha Elektronik ve basılı dokümanlarda işlenen veri fiziksel imha yöntemi (parçalama, kırpma) kullanılarak ortam tekrar kullanılamaz hale getirilir

6.3.3 Veri Anonimleştirme Okulda anonimleştirme için verinin bulunduğu ortam ve işleme türüne göre değişken çıkarma, gürültü ekleme, mikro birleştirme yöntemlerinden biri kullanılır.

Değişken Çıkarma: Betimleyici nitelikteki verilerin çıkartılması yöntemi ile toplanılan verilerin bir araya getirilmesinden sonra oluşturulan veri setindeki değişkenlerden “yüksek dereceli betimleyici” olanlar çıkarılarak mevcut veri seti anonim hale getirilir.

Gürültü Ekleme: Verilere gürültü ekleme yöntemi özellikle sayısal verilerin ağırlıklı olduğu bir veri setinde mevcut verilere belirlenen oranda artı veya eksi yönde birtakım sapmalar eklenerek veriler anonim hale getirilir.

Mikro Birleştirme: Mikro birleştirme yönteminde tüm veriler ilk olarak anlamlı bir sıraya dizilerek (büyükten küçüğe gibi) gruplara ayrılıp, grupların ortalaması alınarak elde edilen değer mevcut gruptaki ilgili verilerin yerine yazılarak anonimleştirme sağlanır.

6.4. Veri Saklama ve İmha Süreleri ve Sorumluları

6.4.1 Veri Saklama ve İmha Sorumluları

         Unvan                                         Görev                                          Sorumluluk        

                    Birim Yöneticisi                                   Birim iş süreçlerinden sorumlu kişi                     Veri saklama ve imha işlemlerini   
                                                                                                                                                           gerçekleştirmek ya da bunu sağlamak   

Bilgi Teknolojileri Yöneticisi               Birim iş süreçlerinden sorumlu kişi                         Biriminde veri saklama ve imha işlemlerini                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                         gerçekleştirmek ve ilgili birimlerin veri saklama                                                   
                                                                                                                                         ve imha işlemlerinin gerçekleştirilmesine destek
                                                                                                                                         vermek,

Üst Yönetim                                  iş süreçlerinden sorumlu yönetici                                Kurumda veri saklama ve imha işlemlerinin                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                         uygun gerçekleştirildiğinin denetlemek ya da                                                                                                           
                                                                                                                                         denetlenmesini sağlamak,                   

 

 

6.4.2 Veri Saklama ve İmha Süreleri

 Veri saklama ve imha süreleri kişisel veri envanterinde detaylı olarak tutulur. Verilerin saklama ve imha süreleri aşağıda belirtildiği gibidir.

Öğrenci Dosyası: İlgili kişinin; kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgâh bilgilerini, eğitim bilgilerini, sağlık bilgilerini, disiplin ve soruşturma bilgilerini, aile iletişim bilgilerini, mali bilgilerini, SGK bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini, burs bilgilerini kapsayabilir.

Aday Öğrenci Dosyası: İlgili kişinin; kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, eğitim bilgilerini, ikametgâh bilgilerini, askerlik durum belgesini kapsayabilir.    

Mezun Öğrenci Dosyası: İlgili kişinin; kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, eğitim bilgilerini, disiplin ve soruşturma bilgilerini kapsayabilir.

Çalışan Personel Dosyası: İlgili kişinin; kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgâh bilgilerini, eğitim bilgilerini, sağlık bilgilerini, disiplin ve soruşturma bilgilerini, mali bilgilerini, pasaport bilgilerini, SGK bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini, atama bilgilerini, kapsayabilir.

Ayrılan Personel Dosyası: İlgili kişinin; kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgâh bilgilerini, eğitim bilgilerini, sağlık bilgilerini, disiplin ve soruşturma bilgilerini, mali bilgilerini, pasaport bilgilerini, SGK bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini, atama bilgilerini, işten ayrılma bilgilerini kapsayabilir.

Aday Personel Dosyası: İletişim bilgilerini, ikametgâh bilgilerini, eğitim bilgilerini, disiplin ve soruşturma bilgilerini, SGK bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini, mülakat ve değerlendirme bilgilerini kapsayabilir.

Proje Dosyası: İlgili kişinin; kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, kurum bilgilerini, mali bilgilerini, proje fikrilerini, özgeçmiş bilgilerini, eğitim bilgilerini kapsayabilir.

Etkinlik Kayıtları: İlgili kişinin; kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, özgeçmiş/biyografi, kamera ve fotoğraf bilgilerini kapsayabilir.

Sözleşmeler: İlgili kişinin; kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, ikametgâh bilgilerini, eğitim bilgilerini, sağlık bilgilerini, disiplin ve soruşturma bilgilerini, mali bilgilerini, SGK bilgilerini, kurum bilgilerini, özgeçmiş bilgilerini kapsayabilir.

Dava Dosyaları: İlgili kişinin; adli sicil bilgilerini, mahkûmiyet bilgilerini, kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, olayla ilgili tutanakları ve savunma belgelerini, dava ve sonuç bilgilerini kapsayabilir.   

             

VERİ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

PERİYODİK İMHA

Öğrenci Dosyası,

Eğitim süresi boyunca

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Aday Öğrenci Dosyası

Öğrencilik statüsü kazanana kadar

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

 6 Ay

Mezun Öğrenci Dosyası,

101 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Çalışan Personel Dosyası

İş akdi süresi boyunca,

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Ayrılan Personel Dosyası

101 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Aday Personel Dosyası

101 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Proje Dosyası

Süresiz,

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Etkinlik Kayıtları

1 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Bina Giriş Kayıtları

5 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Kamera Kayıtları 6 Ay

Yedi İklim Kampüs 3 ay, Yedi İklim Kreş 6 ay,

Saklama süresi sonu itibari ile

14 iş günü

İnternet ve Ağ Erişim Kayıtları

2 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

İnternet Sitesi Çerez Kayıtları

6 ay

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Sözleşmeler

Sözleşme süresi sonu itibariyle 10 yıl boyunca,

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Dava Dosyaları

10 yıl

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kayıtları

10 yıl

, Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

Kişisel Veri Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale getirilmesi için kayıtlar

3 yıl,

Saklama süresi sonu itibari ile 14 iş günü

6 Ay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. İlgili Dokümanlar

7.1. İç Kaynaklı Dokümanlar

1. MyTEDU Portal Shared Folders uygulaması talimatı

7.2. Dış Kaynaklı Dokümanlar

1. 6698 Sayılı Kişisel Verinin Korunması Kanunu

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

YEDİİKLİM OKULLARI

(LORAN NAS ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM YAPI İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)